“ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป” กับ “ซาร่า โคลด์ พีแอล”

ทิฟฟี่เดย์ไซรัปกับซาร่าโคลด์พีแอล

                ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป (TIFFY DEY SYRUP) และ ซาร่า โคลด์ พีแอล (SARA Cold PL) เป็นยาน้ำสูตรผสม ที่ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ยาลดไข้บรรเทาปวด พาราเซตามอล (Paracetamol), ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine maleate) และยาบรรเทาอาการคัดจมูก ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine hydrochloride) สำหรับบรรเทาอาการจากไข้หวัด ที่มีไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก จาม และมีน้ำมูก

                ทั้งคู่ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) โดย ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป มีราคาประมาณ 40 – 50 บาท ส่วน ซาร่า โคลด์ พีแอล มีราคาประมาณ 50 – 60 บาทค่ะ

 

ตัวยาสำคัญ

ปริมาณตัวยาสำคัญใน 1 ช้อนชา (หรือ 5 มิลลิลิตร)

ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป

ซาร่า โคลด์ พีแอล

พาราเซตามอล

120 มิลลิกรัม

160 มิลลิกรัม

คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต

1 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม

ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์

5 มิลลิกรัม

5 มิลลิกรัม

 

                แม้จะมีตัวยา 3 ชนิดเหมือนกัน แต่จะเห็นได้ว่ายาน้ำทั้ง 2 ยี่ห้อนี้แตกต่างกันที่ความแรงของ พาราเซตามอล สำหรับ ซาร่า โคลด์ พีแอล 1 ช้อนชามี พาราเซตามอล 160 มิลลิกรัม ในขณะที่ ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป 1 ช้อนชาจะมี พาราเซตามอล 120 มิลลิกรัม

 

                ซึ่งขนาดการใช้ยาแต่ละชนิด เมื่อเทียบกับอายุ จะเป็นดังนี้

ตัวยาสำคัญ

ขนาดการใช้

2 – 6 ปี

6 – 12 ปี

12 ปีขึ้นไป

พาราเซตามอล

รับประทานครั้งละ

10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(แต่ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม)

 

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

(แต่ไม่ควรเกินวันละ 5 ครั้ง)

 

ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ

75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(แต่ไม่เกิน 2,600 มิลลิกรัม/วัน)

รับประทานครั้งละ

10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม)

 

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

(แต่ไม่ควรเกินวันละ 5 ครั้ง)

 

ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ

75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(แต่ไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัม/วัน)

 

ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ควรใช้เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน

คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต

0.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

โดยแบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

หรือครั้งละ 1 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัม/วัน

0.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

โดยแบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

หรือครั้งละ 2 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/วัน

ครั้งละ 4 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 24 มิลลิกรัม/วัน

 

หรือไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/วัน สำหรับผู้สูงอายุ

ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์

1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

โดยแบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

หรือครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/วัน

1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

โดยแบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

หรือครั้งละ 5 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/วัน

ครั้งละ 10 มิลลิกรัม

ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

 

แต่ไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน

 

                การใช้ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ในขนาดสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้เกินขนาด อาจทำให้รู้สึกสับสน กระวนกระวาย, ความดันโลหิตสูง หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้

                ดังนั้น การใช้ยาสูตรผสมดังกล่าว จึงยึดตาม ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นหลักนะคะ

                อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาสูตรผสมโดยยึดตามขนาดของ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายได้รับตัวยาอื่น ๆ ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากได้รับน้อยเกินไป ก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา แต่ถ้าได้รับมากเกินไป ก็จะเพิ่มผลข้างเคียงหรือพิษจากยาชนิดนั้น

 

                ยกตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 3 ปี น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ควรรับประทาน

  • พาราเซตามอล ครั้งละ 150 – 225 มิลลิกรัม
  • คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต ครั้งละ 1 มิลลิกรัม (ตามช่วงอายุ) หรือวันละ 5.25 มิลลิกรัม (ตามน้ำหนัก)
  • ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม (ตามช่วงอายุ) หรือวันละ 15 มิลลิกรัม (ตามน้ำหนัก)

 

                ข้างกล่องยาของ ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป ได้ระบุขนาดการใช้ในเด็กอายุ 3 – 6 ปีไว้เท่ากับ “1 ช้อนชา ทุก 4 – 6 ชั่วโมง”

                ส่วน ซาร่า โคลด์ พีแอล ก็ระบุขนาดการใช้ในเด็กอายุ 2 – 6 ปีไว้เป็น “1 ช้อนชา ทุก 4 – 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวันละ 4 ครั้ง”

                ซึ่งปริมาณตัวยาสำคัญที่ได้รับ จากการใช้ตามขนาดที่แนะนำดังกล่าว เมื่อเทียบกับขนาดที่ควรได้รับ คิดจากน้ำหนัก 15 กิโลกรัมและอายุ 3 ปี เป็นดังนี้ค่ะ

ตัวยาสำคัญ

ขนาดยาที่ควรได้รับ

ตามช่วงอายุและน้ำหนัก

ขนาดยาที่ได้จาก

ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป 1 ช้อนชา

ขนาดยาที่ได้จาก

ซาร่า โคลด์ พีแอล 1 ช้อนชา

พาราเซตามอล

ครั้งละ 150 – 225 มิลลิกรัม

120 มิลลิกรัม

160 มิลลิกรัม

คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต

ครั้งละ 1 มิลลิกรัม

หรือวันละ 5.25 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม

ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์

ครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม

หรือวันละ 15 มิลลิกรัม

5 มิลลิกรัม

5 มิลลิกรัม

 

                จะเห็นได้ว่า หากให้เด็กรับประทาน ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป 1 ช้อนชา ก็จะได้รับ พาราเซตามอล น้อยเกินไป จนอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดศีรษะ

                แต่ถ้าเพิ่มขนาดการใช้ ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป ให้มากกว่า 1 ช้อนชา ก็เสี่ยงที่จะได้รับ คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต และ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ มากเกินไป จนทำให้ผลข้างเคียงจากยาเพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาด

                อันตรายจากการใช้ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ในขนาดสูงหรือเกินขนาด ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

                สำหรับผลข้างเคียงการใช้ คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ในขนาดสูง ได้แก่ ง่วงซึม หรือในทางกลับกันก็อาจทำให้กระวนกระวาย นอนไม่หลับ, ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ, ปากแห้ง คอแห้ง, ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน, ปัสสาวะลำบาก, ท้องผูก หรือท้องเสีย และหากใช้เกินขนาดก็อาจทำให้ใจสั่น, ตื่นเต้น กระวนกระวาย, ชัก หรือหมดสติได้

                ในกรณีนี้ การใช้ ซาร่า โคลด์ พีแอล 1 ช้อนชา จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ

 

                อย่างไรก็ตาม การรับประทาน ซาร่า โคลด์ พีแอล ครั้งละ 1 ช้อนชา ซึ่งมี ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ 5 มิลลิกรัม ก็ยังสูงกว่าขนาดที่แนะนำตามช่วงอายุคือ ครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม จึงมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้น

                และแม้ว่าคำแนะนำข้างกล่องยาจะระบุให้ใช้ไม่เกินวันละ 4 ครั้ง แต่ในกรณีนี้ ไม่ควรใช้เกินวันละ 3 ครั้ง เพื่อให้ขนาดของ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ที่ได้รับ ไม่เกินวันละ 15 มิลลิกรัม

 

                ที่กล่าวมาข้างต้น ก็คือตัวอย่างของการพิจารณา เพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ จึงไม่ต้องแปลกใจหากในบางครั้ง ขนาดการใช้ที่เภสัชกรระบุไว้ในฉลากยา จะต่างไปจากขนาดการใช้ที่ระบุไว้ข้างกล่อง

                เวลารับยาจึงควรตั้งใจฟังคำแนะนำหรือสอบถามให้เข้าใจนะคะ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในภายหลัง ก็สามารถติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ของร้านยาที่ให้บริการ ซึ่งจะมีระบุไว้ที่ฉลากยาหรือซองบรรจุยานั่นเองค่ะ

 

                การใช้ คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และการใช้ ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น แม้ว่าข้างกล่องยาของ ทิฟฟี่ เดย์ ไซรัป และ ซาร่า โคลด์ พีแอล จะระบุขนาดการใช้สำหรับเด็กอายุ 1 – 2 ปีไว้ด้วย แต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้หากไม่มีคำสั่งแพทย์นะคะ