หาซื้อ Gynera / Gynera ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทน "ไกเนรา" และ "ไกเนรา อีดี" ได้

                “ไกเนรา” (Gynera) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วน “ไกเนรา อีดี” (Gynera ED) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่เหมือนกับ “ไกเนรา” จำนวน 21 เม็ด และ “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ที่ไม่มีตัวยาใด ๆ อีก 7 เม็ด

 

                เนื่องจากบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด ได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนยา  “ไกเนรา” และ “ไกเนรา อีดี” ในประเทศไทยไปเมื่อปลายปี พ.ศ.2563 จึงไม่มีการนำเข้ายาคุม 2 รายการนี้มาจำหน่ายแล้ว

                อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมสูตร “ไกเนรา” ต่อ ก็สามารถใช้ “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า” แทนได้นะคะ

                เช่นเดียวกัน ผู้ที่ต้องการใช้ “ไกเนรา อีดี” ก็สามารถเลือก “โกวานา อีดี” หรือ “คาเมลล่า 28” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดสูตรเดียวกัน มาใช้แทนได้

 

                ในกรณีของยาคุมแบบ 21 เม็ด แม้ว่าการเรียงลำดับเม็ดยาของ “โกวานา” และ “คาเมลล่า” จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับ “ไกเนรา” แต่ก็ไม่น่าจะยากต่อการทำความเข้าใจ เนื่องจากมีรูปแบบการใช้ที่คล้ายกัน และโดยปกติ ผู้ใช้ก็ควรตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ ก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทานอยู่แล้ว

 

ยาคุมไกเนรา

ไกเนรา (Gynera)

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

วนทวนเข็มนาฬิกา

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

วนตามเข็มนาฬิกา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

(ยกเลิกแล้ว)

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

 

ราคา :

120 – 140 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โกวานา”, วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า”)

 

                แต่ในกรณีของยาคุมแบบ 28 เม็ด รูปแบบการใช้ของ “โกวานา อีดี” และ “คาเมลล่า 28” ที่แตกต่างไปจาก “ไกเนรา อีดี” อาจสร้างความสับสน โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เปลี่ยนยาคุม

                เนื่องจาก “ไกเนรา อีดี” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง และให้ผู้ใช้เริ่มรับประทานเม็ดยาที่อยู่ในแถบสีแดง โดยเลือกให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง

                ส่วน “โกวานา อีดี” และ “คาเมลล่า 28” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง และให้ผู้ใช้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

 

ยาคุมไกเนรา อีดี

ไกเนรา อีดี (Gynera ED)

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

…เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ…

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เริ่มรับประทาน

เม็ดยาที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทาน

จากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

(ยกเลิกแล้ว)

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

 

ราคา :

120 – 140 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โกวานา อีดี”, วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า 28”)

 

 

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมทั้ง 6 รายการที่กล่าวไปข้างต้น เป็นยาคุมสูตรเดียวกันทั้งหมดค่ะ นั่นคือ ใน 1 แผงจะมี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ซึ่งประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน

                ดังนั้น หากต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบยาคุมจาก 28 เม็ดไปใช้แบบ 21 เม็ด หรือในทางกลับกัน จาก 21 เม็ดก็สามารถเปลี่ยนไปใช้แบบ 28 เม็ดแทนได้

 

                ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เคยใช้ “ไกเนรา อีดี” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด หากคุ้นเคยกับการรับประทานเม็ดยาเรียงตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เมื่อหาซื้อยี่ห้อเดิมมาใช้ต่อไม่ได้ ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ที่เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เหมือนกันได้

                แต่เนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” อยู่ในแผง ดังนั้น เมื่อรับประทาน “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า” ครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ (ต่างจาก “ไกเนรา อีดี” ที่เมื่อใช้ครบแผง 28 เม็ด ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา)

 

                หรือผู้ที่เคยใช้ “ไกเนรา” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด หากจะเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “โกวานา อีดี” หรือ “คาเมลล่า 28” หลังจากที่ใช้ “ไกเนรา” หมดแผงและเว้นว่างต่อจนครบ 7 วันแล้ว ก็ให้เริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ของยาคุมแผงใหม่ แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

                และเมื่อใช้ “โกวานา อีดี” หรือ “คาเมลล่า 28” หมดแผง 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา (ต่างจาก “ไกเนรา” ที่เมื่อใช้ครบแผง 21 เม็ดแล้ว จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่)

 

 

                “โกวานา”, “โกวานา อีดี”, “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28” ล้วนเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาย่อมเยากว่า “ไกเนรา” และ “ไกเนรา อีดี” ซึ่งเป็นยาคุมที่นำเข้าจากต่างประเทศ การเปลี่ยนยี่ห้อในครั้งนี้จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แต่ยังได้ใช้ยาคุมสูตรเดิมค่ะ